دوست و دشمن

دانلود آهنگ دوست و دشمن از مارتیک

من از دشمن نمی ترسم که دشمن های و هو داره

تو میدون جرات و جان نبرد از رو به رو داره

از اون دوست هراس من که مظلوم سر به تو داره

دانلود آهنگ دوست و دشمن از مارتیک

به عشق و صلح بی تزویر تظاهر تا گلو داره

من از اعدام بی شمشیر می ترسم

من از تسلیم شدن بی جنگ می ترسم

من از نزدیکی نرم نخ و گردن

من از خونریزی بی رنگ می ترسم من از دشمن نمی ترسم

که دشمن های و هو داره تو میدون جرات و جان

نبرد از رو به رو داره خراب نعره های شیر

نشد پایبست هیچ خونه من از موریانه می ترسم

که بغزش سرد و پنهونه مگه آتیش اسکندر

حریف بودن ما بود مگه کابوس تیموری دلیل مرگ رویا بود

من از اعدام بی شمشیر می ترسم

من از تسلیم شدن بی جنگ می ترسم

من از نزدیکی نرم نخ و گردن

من از خونریزی بی رنگ می ترسم

من از دشمن نمی ترسم که دشمن های و هو داره

تو میدون جرات و جان نبرد از رو به رو داره

از اون دوست هراس من که مظلوم سر به تو داره

به عشق و صلح بی تزویر تظاهر تا گلو داره

من از اعدام بی شمشیر می ترسم

من از تسلیم شدن بی جنگ می ترسم

من از نزدیکی نرم نخ و گردن

من از خونریزی بی رنگ می ترسم

من از دشمن نمی ترسم که دشمن های و هو داره

تو میدون جرات و جان نبرد از رو به رو داره

من از دشمن نمی ترسم که دشمن های و هو داره

تو میدون جرات و جان نبرد از رو به رو داره

من از دشمن نمی ترسم که دشمن های و هو داره

تو میدون جرات و جان نبرد از رو به رو داره

دانلود آهنگ دوست و دشمن از مارتیک : دانلود