دوباره طفلی دل من

دانلود آهنگ دوباره طفلی دل من از آغاسی

دوباره طفل دل من بهانه ی تو گرفت

شبانه ، گریه کنان راه خانه ی تو گرفت

به هر گلی که گذر کرد عطر زلف تو خواست

دانلود آهنگ دوباره طفلی دل من از آغاسی

ز برگ برگ درختان ، نشانه ی تو گرفت

لبم نشست به باغ لبت چو پروانه

مکید عطر لب و راه شانه ی تو گرفت

به گاه رفتن تو اشک من ز دیده چکید

لبم به نغمه ی غمگین ترانه ی تو گرفت

دمید در شب تنهایی ام ستاره ی اشک

دوباره طفل دل من بهانه ی تو گرفت

دانلود آهنگ دوباره طفلی دل من از آغاسی : دانلود