دل سوخته

دانلود آهنگ دل سوخته از ایرج

هرگز ز دل سوخته، آهی نکشیدیم

آهی که کند شکوه ز ماهی نکشیدیم

در خیل نکویان که خریدار نیازند

دانلود آهنگ دل سوخته از ایرج

جز ناز فریبنده نگاهی نکشیدیم

بی پشت و پناهیم و بدین خوش که حریفان

دیدند که خود را به پناهی نکشیدیم

گنجشک صفت در پی آرایش بستر

از خرمن گیتی پر کاهی نکشیدیم

در باغ چمیدیم چو باد سحر اما

عطری ز گریبان گیاهی نکشیدیم

گویی سر ما بر تن ما بار گران بود

کاندر ره او بار کلاهی نکشیدیم

دیدند که خود را به پناهی نکشیدیم

بردیم ولی بار گناهی نکشیدیم

دانلود آهنگ دل سوخته از ایرج : دانلود