دلبر بی خشم و کین

آهنگ دلبر بی خشم و کین از علیرضا افتخاری

آهنگ دلبر بی خشم و کین از علیرضا افتخاری که در قالب آلبوم مستانه منتشر شد.

زآتش پنهان عشق ، هر که شد افروخته

دود نخیزد ازو ، چون نفس سوخته

دلبر بی خشم و کین ، گلبن بی رنگ و بو ست

دلکش پروانه نیست ،شمع نیفروخته

آهنگ دلبر بی خشم و کین از علیرضا افتخاری

در وطن خود گهر ، آبله ای بیش نیست

کی به عزیزی رسد ، یوسف نفروخته

مایه ی ارام دل ،چشم هوس بستن است

از تپش آسوده است ،باز نظر دوخته

شاید کاید به دام ،مرغ پریده ز چنگ

گرم نگردد دگر ، عاشق وا سوخته

داروی بیماری اش ، مستی پیوسته است

چشم تو این حکمت از پیش که آموخته

آمد و آورد باز ، از سر کویش کلیم

بال و پر ریخته ، جان و دل سوخته

دانلود آهنگ دلبر بی خشم و کین از علیرضا افتخاری : دانلود