در عاشقی پیچیده ام

آهنگ در عاشقی پیچیده ام از علیرضا افتخاری

آهنگ در عاشقی پیچیده ام  از علیرضا افتخاری که در قالب آلبوم مستانه منتشر شد.

 این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده​ ام

این بار من یک بارگی از عافیت ببریده​ ام

دل را ز خود برکنده​ام با چیز دیگر زنده​ ام

عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیده​ام

آهنگ در عاشقی پیچیده ام از علیرضا افتخاری

ای مردمان ای مردمان از من نیاید مردمی

دیوانه هم نندیشد آن کاندر دل اندیشیده​ام

دیوانه کوکب ریخته از شور من بگریخته

من با اجل آمیخته در نیستی پریده​ام

در دیده من اندرآ وز چشم من بنگر مرا

زیرا برون از دیده​ها منزلگهی بگزیده​ ام

من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده​ام

حبس از کجا من از کجا مال که را دزدیده​ام

دانلود آهنگ در عاشقی پیچیده ام از علیرضا افتخاری : دانلود