در حرم قدس

آهنگ در حرم قدس از علیرضا افتخاری

آهنگ در حرم قدس از علیرضا افتخاری که در قالب آلبوم راز گشا منتشر شد.

دیده فروبسته ام از خاکیان

تا نگرم جلوه افلاکیان

شاید از این پرده ندایی دهند

یک نفسم را بجایی دهند

آهنگ در حرم قدس از علیرضا افتخاری

آن که در این پرده گذر یافته است

چون سحر از فیض نظر یافته است

خوی سحر گیر و نظر پاک باش

راز گشاینده افلاک باش

خانه تن جایگه زیست٬ نیست

در خور جان فلکی نیست٬ نیست

آن که تو داری سر سودای او

برتر از این پایه بود جای او

پرتو این کوکب رخشان نگر

کوکبه ی شاه خراسان نگر

آینه غیب نما را ببین

ترک خودی گوی و خدا را ببین

هر که بر او نور رضا تافته است

در دل خود گنج رضا یافته است

سایه شه مایه خرسندی است

ملک “رضا” ملک رضامندی است

کعبه کجا؟ طوف حریمش کجا

نافه کجا٬ بوی نسیمش کجا

دانلود آهنگ در حرم قدس از علیرضا افتخاری : دانلود