درامد

آهنگ درامد از علیرضا افتخاری

آهنگ درامد از علیرضا افتخاری که در قالب آلبوم راز و نیاز منتشر شد.

سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند

پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند

آهنگ درامد از علیرضا افتخاری

به فتراک جفا دلها چو بر بندند بربندند

ز زلف عنبرین جانها چو بگشایند بفشانند

زچشم لعل رمانی چو می خندند می بارند

ز رویم راز پنهانی چو می بیند می خوانند

چو منصور از مراد آنان که بردارند

بدین درگاه حافظ را چو می خوانند می رانند

دانلود آهنگ درامد از علیرضا افتخاری : دانلود