اهنگ پند حافظ از داریوش

آهنگ پند حافظ از داریوش که در قالب آلبوم امروز منتشر شد.

این چه شوریست که در دور قمر می بینم

همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم

اهنگ پند حافظ از داریوش

هر کسی روز بهی می طلبد از ایام

علت آنست که هر روز بتر می بینم

ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است

قوت دانا همه از خون جگر می بینم

اسب تازی شده مجروح به زیر پالان

طوق زرین همه بر گردن خر می بینم

این چه شوریست که در دور قمر می بینم

همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم

دختران را همه در جنگ و جدل با مادر

پسران را همه بدخواه پدر می بینم

هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد

هیچ شفقت نه پدر را به پسر می بینم

پند حافظ بشنو خواجه برو نیکی کن

که من این پند به از گنج و گهر می بینم

دانلود آهنگ پند حافظ از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید