آهنگ پیوستگی از سیاوش قمیش

آهنگ پیوستگی از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم خواب بارون منتشر شد.

مگه میشه ، مگه میشه

‫مگه میشه ﺗرک وﻃن کرد

‫ﺗوی غربت ﻋمری رو سر کرد

‫من که میدونم، ﺗﻨها میمونم

آهنگ پیوستنگی از سیاوش قمیشی
‫وقتی غربت ﺗو ﺻداﺗه

‫ﺗو که ﺗوی همیشگی نیستی

‫دﻳگه ﻋاﺷﻖ زندﮔی نیستی

‫ﺗو که میدونی، ﺗﻨها میمونی

هی ﺻﺒور و هی ﺻﺒور و

‫بی غرور و ﺟدا نمیشه بود

‫واسه زنجیر ﭘیوستگی قانونه

‫ما که میدونیم، ﺗﻨها میمونیم

‫ما که میدونیم، ﺗﻨها میمونیم

‫مگه میشه ، مگه میشه

‫مگه میشه ﺗرک وﻃن کرد

‫‫ﺗوی غربت ﻋمری رو سر کرد

‫من که میدونم، ﺗﻨها میمونم

‫وقتی غربت ﺗو ﺻداﺗه

‫ﺗو که ﺗوی همیشگی نیستی

‫دﻳگه ﻋاﺷﻖ زندﮔی نیستی

‫ﺗو که میدونی، ﺗﻨها میمونی

‫هی ﺻﺒور و هی ﺻﺒور و

‫بی غرور و ﺟدا نمیشه بود

‫واسه زنجیر ﭘیوستگی قانونه

‫ما که میدونیم، ﺗﻨها میمونیم

دانلود آهنگ پیوستگی از سیاوش قمیشی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید