آهنگ مردم همیشه مردم از عارف

آهنگ مردم همیشه مردم از عارف که در قالب آلبوم روزگار منتشر شد.

ای حنجره بریده با خنجر مدارا

سرود تازه سر کن از خشم مردم ما

آهنگ مردم همیشه مردم از عارف

از اقتدار شب ساز ، بر خاک ما چه وحشت

ما از تبار خشمیم ، ما یک قبیله نفرت

بگذار تا بریزند خون من و تو بر خاک

که رو به مرگ دارند این کودکان ضحاک

فریاد کن به دژخیم این شعر سرخ ایمان

مردم همیشه مردم ، ایران همیشه ایران

مردم همیشه مردم ، ایران همیشه ایران

مردم گدازان بد ، این اندک ستمگر

با خیل نیزه داران ، سردارهای بی سر

مردم پرست ها را به تیر اگر چه بستند

اگر چه سینه ها را در دخمه ها شکستند

در صبح های سربی با جوخه های اعدام

اگر چه هدیه کردند صد شهر گور بی نام

نوشته بر لوح خاک ، با خون شب شهیدان

مردم همیشه مردم ، ایران همیشه ایران

مردم همیشه مردم ، ایران همیشه ایران

ای حنجره بریده با خنجر مدارا

سرود تازه سر کن از خشم مردم ما

از اقتدار شب ساز ، بر خاک ما چه وحشت

ما از تبار خشمیم ، ما یک قبیله نفرت

بگذار تا بریزند خون من و تو بر خاک

که رو به مرگ دارند این کودکان ضحاک

فریاد کن به دژخیم این شعر سرخ ایمان

مردم همیشه مردم ، ایران همیشه ایران

مردم همیشه مردم ، ایران همیشه ایران

مردم همیشه مردم ، ایران همیشه ایران

مردم همیشه مردم ، ایران همیشه ایران

مردم همیشه مردم ، ایران همیشه ایران

مردم همیشه مردم ، ایران همیشه ایران

مردم همیشه مردم ، ایران همیشه ایران

دانلود آهنگ مردم همیشه مردم از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید