آهنگ روله از داریوش

آهنگ روله از داریوش که در قالب آلبوم خاموش نمیرید منتشر شد.

آفت زده به باغمون خوشه به خوشه

آفت زده به باغمون خوشه به خوشه

آهنگ روله از داریوش

پشولنه به خونمون گوشه به گوشه

پشولنه به خونمون گوشه به گوشه

سر دیوار بیرونه داره بیغوش چپیخونه خون ریزونه

میدون به میدون سر از خون جوونم

میدون به میدون سر از خون جوونم

جونم دراسی جون شیرین جوونم

جونم دراسی جون شیرین جوونم

حبیبم ای رول و گلم سی چی میری

قربون مردن روله جون نری اسیری نری اسیری

غم دنیا رو پامون دیده تنگ

ز رهر شو یار فرسنگ فرسنگ

غم جنگ تو ای با تیر غیبی

کجا ای صاف جنگ شیشه و سنگ

از آسمون گر شب و روز پشه بباره

تا از زمین که قیمت میدون دست براره

مو که نتونم بخونم چی چی نوشته

از پلنم به حال خون که خم بهشته

سر دیوار بیرونه داره بیغوش چپیخونه خون ریزونه

دانلود آهنگ روله از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید