آهنگ بچه های ایران از داریوش

آهنگ بچه های ایران  از داریوش که در قالب آلبوم بچه های ایران منتشر شد.

بچه ها این نقشه ی جغرافیاست

بچه ها این قسمت اسمش اسیاست

شکل یک گربه در اینجا اشناست

چشم این گربه به دنبال شماست

آهنگ بچه های ایران از داریوش

بچه ها این گربه ایران ماست

بچه ها این سرزمین نازنین

دشمن بسیار دارد در کمین

داغ دارد هم به دل هم بر جوبن

بوده نامش از قدیم ایران زمین

یاد گار قوم پاک اریاست

بچه ها از هر گروه هر نژاد

دست اندر دست هم باید نهاد

فارق از هر زنده بادو مرده باد

سر به راه مملکت باید نهاد

مام میهن عاشق این صلح و صفاست

بچه ها این پرچم خیلی قشنگ

پرچم سبزو سفیدو سرخ رنگ

هم نشان از صلح دارد هم ز جنگ

خار چشم دشمنان چشم تنگ

افتخار ما به ان بی انتهاست

بچه ها این خانه ی اژدادی است

 گشته ویران تشنه ابادیست

خسته از شلاق استبدادی است

 مرحم دردش کمی ازادی است

بچه ها این کار فردای شماست

دیدگاه خود را بگذارید