آهنگ به پاخیزید از داریوش

آهنگ به پاخیزید از داریوش که در قالب آلبوم خاک خوب مهربونی منتشر شد.

به پا خیزید الا ای سوگواران الا ای وارثان سربداران

به پا خیزید اگر زخمی دردید اگر با شب پرستان در نبردید

آهنگ به پا خیزید از داریوش

به پا خیزید که نااهلان به کارند همه مردان عاشق سربدارند

به پا خیزید به پا خیزید به پا خیزید به پا خیزید

کشیدند تازیانه بر تن ما نشاندند دشنه دشمن به دلها

دل بی کینه را بر نیزه کردند تن گلگونه را در مسلخ و بند

به روی چشم ما شب را کشیدند گلوی سربداران را دریدند

به پا خیزید به پا خیزید به پا خیزید اگر فریاد ما در شب گناه است

اگر امروز دل ما بی پناه است بخوان با ما سرود فتح فردا

که فردا می رسد با پرچم ما بخوان با ما سرود فتح فردا

که فردا می رسد با پرچم ما به پا خیزید به پا خیزید به پا خیزید

دانلود اهنگ به پاخیزید از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید